Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace na této stránce jsou výhradně interního charakteru a jsou určeny členům našeho klubu.

    Členské příspěvky

     Vážení přátelé,

členské příspěvky pro rok 2022 jsou stehně, jako v předchozích letech, ve výši 100,- Kč/rok.  Za r. 2020 byly příspěvky převedeny do r. 2021

     Příspěvky je možno zaplatit :

- na členské schůzi 

- převodem na účet: 2052067329/0800 k.s. 0308, do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce a rok, za nějž příspěvek platíte

V databázi klubu jsou v letošním roce evidováni pouze členové s uhrazenými příspěvky za r. 2019 a 2020  a čestní členové.   

              

 

                                           Stanovy klubu

            Stanovy klubu, jak byly předloženy při registraci klubu v r. 1995 na Ministerstvu vnitra, byly pro potřeby klubu přepsány do digitální podoby (přesný přepis).

            Uvědomujeme si, že jejich znění při doslovném výkladu  není v některých bodech pro současnost zcela vyhovující, ale nelze na něm bez souhlasu ministerstva nic měnit.

            Možnými úpravami v rámci zákona pro běžnou činnost v klubu se výbor intenzivně zabývá.

 

STANOVY  KLUBU

 

Citrusy a subtropy BRNO město

 

 

 

Citrusář je založen na základě rozpadu celostátní organizace Citrusář a dle zákona č. 83/199 sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů.

 

                                                                        § 1

 

Název sdružení: Citrusy a subtropy Brno – město

 

                                                                        § 2

 

Sídlo: Brno – město

 

                                                                        § 3

 

Cíl činnosti: cílem činnosti je pěstování a rozšiřování citrusových, subtropických a tropických rostlin

 

                                                                        § 4

 

1.    Členem Citrusáře může být každý občan

2. Členství není omezeno státní příslušností, národností, politickou příslušností,    náboženstvím, věkem, sociálním postavením či bydlištěm.

 

§ 5

 

 

1. Členství vzniká:

a) zakládajících členů dnem konání ustavující členské schůze

b) podáním členské přihlášky na členské schůzi

c) podáním písemné přihlášky výboru

d) udělením čestného členství 

 

2. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze schválením nadpoloviční většiny přítomných členů 

 

3. Členství zaniká:

            a) ústním prohlášením na členské schůzi

            b) písemným prohlášením podaném výboru

            c) rozhodnutím členské schůze schválením nadpoloviční většinou přítomných členů

 

                                                                        § 6

 

Práva a povinnosti členů

 

1. Členství ve spolku, podíl na jeho činnosti a plnění povinností z členství je dobrovolné

2. Každý člen má právo:

a) účastnit se členských schůzí a dalších akcí pořádaných spolkem a spolurozhodovat o   činnosti spolku.

b) prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak stanoviska spolku

c) hlasovat na členské schůzi 1 platným hlasem

d) předkládat návrhy na změnu stanov a návrhy kandidátů na volbu výboru

e) kriticky se vyjadřovat k činnosti výboru a celého spolku 

 

3. Každý člen je povinen:

            a) řídit se stanovami spolku

            b) platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí

            c) zúčastňovat se na členské schůzi

 

                                                                        § 7

 

Orgány spolku Citrusy a subtropy Brno – město jsou:

a) členská schůze

b) výbor 

 

                                                            § 8

 

                                         Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 

1. Členská schůze:

a)  rozhoduje o změnách stanov

b)  volí a odvolává členy výboru

c)  schvaluje výroční zprávu výboru

d)  schvaluje revizi účtů – revizní zprávu

e)  volí revizní komisi

f)    rozhoduje o výši členských příspěvků

g)  rozhoduje o bodech zařazených na program schůze

h)  rozhoduje o přijetí nových členů

i)   rozhoduje o vyloučení členů na základě návrhu výboru

j)   rozhoduje také o zániku spolku

 

2. Členská schůze se koná 5x ročně. Svolává se písemně nejpozději 10 dnů předem, spolu     s pozvánkou musí být zaslán i program jednání. 

 

3. Hlasování na členské schůzi se provádí veřejným hlasováním. Členové se mohou dohodnout o tajném hlasování, je-li to nutné. O platnosti usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.

 

                                                                        § 9

 

            Výbor

 

 

1. Výbor se skládá z 10 až 12 členů.

Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře (pokladníka).

Funkční období je 3 roky.

Předseda a místopředseda i jednatel jednají samostatně jménem spolku ve všech otázkách vyplývajících z činnosti spolku. Tato pravomoc může být delegována na další členy výboru. 

 

2. Výbor předkládá členské schůzi:

            Návrh výroční zprávy

            Účetní uzávěrku

            Rozpočet na příští rok (období)

            Stanovení výše členských příspěvků

            Kandidátku nového výboru

            Návrh na přijetí nových členů nebo vyloučení členů spolku

            Svolává řádné nebo mimořádné schůze 

 

3. Výbor se schází v termínech stanovených předsedou nebo místopředsedou výboru, který může také řízení předat jednatelovi, který schůze svolává

 

4. Usnesení jsou ve výboru přijímána naprostou většinou hlasů přítomných členů výboru.

            V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.

            Každý člen má 1 hlas.

            Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů výboru.

 

5. Z každé schůze je pořizován zápis, který podepisují předseda nebo místopředseda a je doručován všem členům výboru.

 

                                                                        § 10

 

                                                            Zásady – hospodaření

 

1. Citrusář – subtropy hospodaří se svým majetkem, který získal z příspěvků svých členů a z dalších zdrojů na základě rozpočtů, schválených členskou schůzí.

2. Odpovědnost v hotovosti i na běžném účtu a za movitý majetek má hospodář – pokladník Citrusáře a subtr. Dispoziční podpisové právo na finanční prostředky má hospodář – pokladník s předsedou nebo místopředsedou.

3. Případné přebytky hospodaření Citrusáře a subtropy budou převedeny do příštího rozpočtového období.

 

                                                                        § 11

 

                                                Zánik Citrusáře – subtropy Brno – město

 

1. Zánik dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.

                                   

2. V případě zániku se provede likvidace, kterou provede členskou schůzí zvolený likvidátor.

 

 

Schváleno členskou schůzí dne …

.

.

.